Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Бінт для варыкозу купіць

Бінт для варыкозу купіць

НАДЫХОДЗІЦЬ, -д ж у, -дзі ш , -дзіць. Незак , да надысці.

НАДЫХОДЗЯЧЫ. 1. -ая, -ае. Дзеепрым , незал. цяпер , ад надыходзіць.

2. -а я , -ае; у знач. прым. Які набліжаецца, настае, пачынаецца (пра час, падзеі, стан і па д .) - Гамонячы пра надыходзячыя канікулы, мы спусціліся з узгорка і выйшлі на сцяжынку, па якой усю зіму хадзілі ў школу. Рунец. Імчаўся рэактыўн ы карабель Насустрач н адыходзячаму дню. Аўрамчык.

3. Дзеепрысл , незак , ад надыходзіць <гл. надысці ў 1 знач.).

НАД'ЯДÁЦЬ, -á ю , -áе ш , -áе. Незак , да над' е сці.

НА Е ДАК, -дку, м. Разм. Тое, чым можна наесціся; пажыўнасць яды. Яблыкіне вялікі наедак. Які з цукерак наедак?Даўгулевіч.. абсмоктваў гусіныя лапкі. Наедак, праўда, невялікі, але Даўгулевіч не мог ад яго адарвацца. Гурскі. [Цешча:]А т, кідай сёрбаць, які з таго варыва наедак. Я табе, Міха с ька, лепш драчона ý .. дам. Б. Стральцоў. // Пажыва. У засені зараснікаў нерухома стаяць вялізныя, як плашкі, шчупакі, пільнуючы сабе наедку. Лужанін.

НАЕДЗЬ, -і, ж. Камень на зубах у каня.

НАÉЗД, -у, М -дзе, м. 1. Дзеянне паводле дзеясл , наязджаць (гл. наехаць у 1 знач.). Наезд машыны на чалавека.

Прыезд каго-н. куды - н. на нейкі час. З сваіх н я доўгіх наездаў у родную вёску я ведаў, што суседзі-гусара ў цы жывуць самі сабе, ні багата і ні бедна. Ракітны. // у знач. прысл , наезда м , наезда м і. Прыязджа ю чы зрэдку і ненадоўга. Гаспадаркай. , [пан] цікавіўся мала, жыў у Мінску і бываў у маёнтках толькі наездам. С. Александровіч.

Раптоўны набег, напад вялікай колькасці каго-, чаго-н. Кандрат Вус, зачуўшы наезд польскай конніцы, .. кінуўся на задворкі, каб драпануць адтуль у лес. Колас. Не задаволіліся карнікі адным наездам, дзён праз два п аведаліся яшчэ раз. Лобан.

2. у знач. прым. Які стаў роўным, гладкім ад частай язды (пра дарогу, яку ю -н. паверхню). Коні фыркалі і лёгка беглі па наезджанай дарозе. Шамякін.

НАÉЗДЖЫ, -ая, -ае. Разм. Які прыехаў, паехаў адкуль-н. Наезджы люд.

НАÉЗДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца ; зак. Разм. Многа, удоваль наездзіць. Наездзіцца за дзень.

НА Е ЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак., што. 1. і без дап. Праездзіць нейкі час. На гэтай машыне доўга не наездзіш. // Разм. Ездзячы, праехаць пэўную колькасць кіламетраў. Шафёр наездзіў сто тысяч кіламетраў.

2. Частай яздой пракласці, утрам б ава ц ь дарогу. Наездзіць шлях.

НА Е ЗНІК, -а, м. 1. Чалавек, які добра ездзіць вярхом; яздок. Жаўнер быў выдатны наезнік, і конь пад ім быў лёгкі і быстры. Колас.

Тое, што і ж а к е й. Пад адабраль п ы гул трыбун наезнікі прадэманстравалі сваё майстэрства ў п ё раадоленні бар'ераў. «Звязда». // Цыркавы артыст, які выступае на кані.

Спецыяліст, які займаецца на конных заводах.

4. Дробнае насякомае атрада перапончатакрылых, якія адкладваюць яечк і ў цела вусеняў іншых насякомых.

НАÉЗНІЦА, -ы, ж. Жан. да наезнік (у 1— З знач.).

НАÉЗНІЦКІ, -ая, -ае. Які мае адносіны да наезніка (у 1—3 знач.).

НАÉСЦІ, - е м, -ясі, -есць; -ядзім, -ясцé, -яд у ць; пр. наé ý ; - е ла; заг. наéш; зак. Разм. 1. чаго і без дап. З'есці што-н. у нейкай колькасці. Паесці ў рэстаране на пяць рублёў.

2. што і чаго. Атрымаць, нажы ц ь у выніку сытна й яды. [Самусе в іч:]Ну, добра, я дакажу, што Самусевіч можа працаваць, і не абы-як.Хто цябе ведае,знарок ў пікалі яго.Сала на жываце наеў, а ў галаве скразнякі загулялі. Броўка.

НА Е СЦІСЯ, -éмся, -ясіся, -éсца; -ядзíмся, -ясцéся, -ядýцца; пр . на е ўся, -éлася; заг. наé ш ся; зак. Пад'есці, перастань быць галодным. Трэзар наеўся, лёг на лаве каля мяне і спакойна заснуў. Бядуля. Узяліся меншыя браты абед варыць: зарэзалі вала, разабралі і зварылі. Самі наеліся і брата накармілі. Якімовіч.

НА É ХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; зак. і. Едучы, наткнуцца на каго-, што-н. Наехаць на камень.Танк зароў, паехаў на пліту гус е ніцай і крутануўся. Лужанін. // Едучы, сустрэць каго-н. Чубара аклікнулі адразу, яв ён паехаў на пост. Чыгрынаў.

Прыехаць у вялікай колькасці. Гасцей наехала поўная хата.Партызаны ўзялі шмат трафеяў і зніклі ў невядомым напрамку, а ў В яшэйку наехала шмат карнікаў. Курто.

Прыехаць знянацку, раптам. Ужо змяркалася, а дзядзькі Цімоха не было.. Я вельмі баяўся, хаця каб ён не паехаў, пакуль мы паглядзім [склеп]. Баранавых.

перан. Разм. Ссу в уцца са свайго месца, засланіўшы сабой што-н. Шапка наехала на вочы.На роўным высокім ілбе. . [Шаман ск ага] збягаліся маршчынкі, бровы выг н уліся дугой, а густыя чорныя, прычэсаныя ўгору валасы паехалі на лоб. Дуброўскі.

НАЁМНІК, -а, м. 1. Салдат або афіцэр , які служыць у наёмнай арміі. Армія з наёмнікаў. 2. Тое, што і найміт .

НАЁМНІЦА, -ы, ж. Жан. да наёмнік (у 2 знач.).

НАЁМНІЦКІ, -ая, -ае. Які належыць наёмн ік у, уласцівы яму.

НАЁМНІЦТВА, -а, н. Становішча, стан наёмнік а.

НАЁ М НЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны да найму. Наёмная плата. Ц Які адбываецца, робіцца на аснове найму. Наёмная праца.

Які працуе, служыць у наймах. Наёмны салдат.Ма напалістычная буржуазія імкнецца да максімальнага павелічэння нормы прыбавачно.й вартасці за кошт .. перанапружвання фізічных сіл наёмных рабочых . Звязда.

Які здаецца ці наймаецца за плату, не свой. Наёмная кватэра.

перан. Падку п лены, прадажны. Наёмны забойца. Наёмны шпіён.

НАЖАБРАВÁНЫ, -ая, -ае. Дзеепрым , зал. пр. ад нажабрава ц ь.

НАЖАБРАВАЦЦА, -рýюся, -рýешся, -рýецца; зак. Разм. Многа, доўга п ажабраваць.

НАЖАБРАВÁЦЬ, -рý ю , -рýеш, -рýе; зак., чаго. Просячы, жабруючы, назбіраць. Нажабраваць хлеба.

НАЖАВÁНЫ і НАЖ О ВАНЫ, -ая, - ае.

Дзеепрым , зал. пр. ад нажаваць.

НАЖАВАЦЬ, -жую, -жуé ш , -жу е ; -жуём, -жуяцé; зак., чаго. Разжаваць што-н. у нейкай колькасці. Нажаваць хлеба.

НАЖАВЫ, -áя, -óе. 1. Які мае адносіны да íг ажоў. Нажавы цэх. // Зроблены пры дапамозе нажа. Нажавая работа. Нажавая рана.

2. Які мае нож. Нажавы апарат.У .. 'байцоў] былі са м азарадныя вінтоўкі з нажа е ы м і штыхамі, поўныя падсу м кі патронаў. Дамашэвіч.

НАЖÁЛІ Ц ЦА, -л ю ся, -лішся, -ліцца; зак. Звярнуцца да каго-н. са скаргай на каго-, што-н.; пажаліцца, паскардзіцца. Пажаліцца на суседзяў.

НАЖАРТАВÁЦ Ц А, -тý ю ся, -тýешся, -тýецца; зак. Разм. Уволю, многа пажартаваць. / нажартаваўся Міканор, і насмяя ў ся, гледзячы на малых, і нарабіўся, пакуль вярнулася з царквы Вольга з бацькамі і чалавекам. Мележ.

НАЖАРТАВÁЦЬ, -тую, -тýе ш , -тýе; зак. Разм. Пажартаваць. Бачыць бабіна дачка: з такімі сватамі не вельмі нажартуе ш , і супакоілася. Якімовіч.

НАЖÁТЫ, -ая, -ае. Дзеепрым , зал. пр. ад нажаць.

НАЖАХÁЦЦА, -á ю ся, -áе ш ся, -áецца; зак. Разм. Перажыць страх; напужацца. [Хлопцы] ціха шапталіся і ўсё больш і больш наганялі на сябе страху. Яўхім і Даніла так п ажахаліся, што ледзь не пераселі ў другое месц е . Пальчэўскі. Трошкі адышоўшы ад перапуду, Генадзь угледзеў, што і воўка-спадарож н іка нідзе не відно. Мабыць, ён таксама нажахаўся. Сабаленка.

НАЖАХÁЦЬ, -áю, -áе ш , -áе; зак., каго. Разм. Нагнаць страху, н апужаць. Здавалася, што. , і бомбы рвуцца несапраўдныя, і кулямёты лапочуць толькі для таго, каб нарабіць траскатні і нажахаць нас. Сабаленка. [Салавей:]Нажахаем мяцежнікаў , закруцяцца яны, як шкурат на агні, тады лёгка будзе прарвацца нашым часцям. Грахоўскі.

НАЖА ЦЦ А, -жнýся, -жнéшся, -жнéцца; -жнёмся, -жняцéся; зак. Доўга пажаць; стаміцца, жнучы. Нажацца за дзень.

НАЖÁЦЬ, -жнý, -жнéг я , -жнé; -жнём, -жняцé; зак., чаго. Зжаць нейкую колькасць чаго-н. Нажаць капу жыта.Толькі канчаючы работу, людзі заўважылі, як страшэнна многа яны пажалі з б ажыны. Чорны.

НАЖДАК, -ý, м. Горная парода, якая складаецца з дробных зярнят карунду і прыме с ей іншых мінералаў. // Парашок з гэтага м інералу, які у жываецца для ш лі ф оўкі або чысткі металічных вырабаў, шкла і пад.

НАЖДАЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны

да н аждаку. Наждачны камень. Ц Зроблены з наждаку, з наждако м . Наждачная папера.

НАЖЛ У КЦІЦЦА, -кчуся, -кці ш ся, -кціцца; зак., чаго. Разм. Напіцца звыш меры. Нажлукціцца вады. Нажлукціцца гарэлкі.

НАЖЛУКЦІЦЬ, -кчу, -кціш, -кціць; зак., чаго. Апрацаваць жлукчаннем нейкую колькасць чаго-н. Нажлук ш ць бялізны.

НАЖЛУКЧВАЦЬ, -а ' ю, -аеш, -ае. Незак , да нажлукціць.

НАЖНІЦЫ, -нíц; адз. няма. 1. Інструмент для рэзання, стрыжкі, які складаецца з двух накрыж складзеных нажоў з ручкамі ў выглядзе кольцаў. Вострыя нажніцы. Хірургічныя нажніцы.[Марыя Андрэеўн á ] разрэзала бінт нажніцамі і тады стала хутка раскручваць павязку. Мележ.

2. перан. Разыходжан н е, неадпаведнасць чаго-н. з чым-н.

НАЖН Ы , -áя, -óе. Які мае адносіны да нагі (у 1 знач.). // Прызначаны для ног. П егргігант згінае на рэйках бранзалеты нажных кайданоў, я вызваляюся з жалезных путаў. Дамашэвіч. // Які прыводз я цца ў дзеянне нагой, нагамі. Нажная швейная машына. Нажны тормаз.

НАЖ Ó ВАЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да.нажоўкі. Нажовачна е палатно.

НАЖО Ў ВАЦЦА, -аецца; незак. Зал. да нажоўваць.

НАЖ ОЎ КА, -і, ДМ -жóўцы; Р мн. -ж ó вак; ж. Невялікая ручная піла з адной ручкай. Бацька сталярнічаў пад павеццю. Адтуль далятаў рытмічны, знаёмы з дзяцінства свіст фуганка і пісклівы плач нажоўкі. Шамякін.

НАЖ Ш ВА, -ы, ж. Лёгкі даход, які прыходзіць не ў выніку працы; нажыванне грошай, матэрыяльных каштоўнасцей. Прага да на жы вы.

НАЖЫВÁЦЦА, -áюся, -áешся, -áецца; незак. 1. Незак , да нажыцца.

2. Зал. да нажываць.

НАЖЫВАЦЬ, -áю, -áеш, -áе. Незак , да нажыць (у 1, 2 знач.).

НАЖБ І Н, -у, м. Колькасць нажатага збожжа. За сялом жытоў нажын, Копкі ў неба лезуць. Калачынскі.

НАЖЫНÁЦЦА, -áецца; незак. Зал. да н ажынаць.

НАЖЫРАВÁЦЦА, -рýецца; зак. Разм. Жыруючы, наесціся, адкарміцца (пра рыб, вад а плаўных птушак і пад.). Н ажыруецц аш чупачына і заб' е цца ў асаку драмаць. Кандрусевіч. Людзі расхіналі кусты, палохаючы дзікіх качак, якія нажыраваліся за дзень. Пташнікаў.

НАЖЫРÁЦЦА, -áюся, -áешся, -áецца. Незак , да ная ; эрціся.

НАЖЫТАК, -тку, м. Тое, што нажыта, набыта, куплена. Мне свой набытак і нажытак Паказваў добры гаспадар. Бялевіч. Ля новага, з белай цэглы, чатырохпавярховага гмаха, стаялі дзве машыны з мэбляй, розным хатнім нажыткам. Савіцкі.

НАЖЫТНЫ, -áя, -óе. Тое, што і н а ж ы ў н ы.

2. у знач. прым. Набыты паступова. Н ажытае багацце. Нажыты вопыт.

3. у знач. наз. нажытае, -ага, н. Тое, што нажыта, набыта; нажытак. Нажытае нялёгка пакідаць На здзек і глум раз'ю ш а к ай а рды . Танк.

НАЖЫЎН Ы , -áя, -óе. Такі, які можна нажыць, набыць. [Аляксандра] добра ведала лес у абсягу дзесяці-дваццаці вёрст. І яшчэ ў яе было чуццё на грыбы.. Але і тое, і другоедар, як кажуць, нажыўны. Навуменка. [Сцяпан: ' ]Да ведаў яшчэ трэба вопыт..А вопытсправа нажы ў ная. Пянкрат.

НАЖ ЙЦ ЦА, -жывýся, -жывéшся, -жывецца; -жывёмся, -жывяцéся; зак. 1. Быць набытым, ку п леным. Вопыт з гадамі нажывецца.[Маці:]Людзі жывуць [і на дзвюх дзесяцінах.]А гэташто папродаем увесь свой абыходак — дык яно, жывучы, нажывецца зноў. Чорны.

Атрымаць прыбытак, абагаціцца. Сенатар куплены, ліхвяр, банкір Нажыцца хочуць на крыві і смерці. Зарыцкі.

Разм. Пражыць нейкі час; доўга, многа пажыць. [Марына:]Хопіць, нажылася я з табой. Нікому не пажадала б такога шчасця. Шахавец. — От і жыццё: якіх дваццаць гадоў жанчыне, не нажылася, а ўжо ўдава, сынсірата,самотна закончыла маці. Марціновіч.

НАЖ Ы ЦЬ, -жыв у , -жывеш, -жыве; -жывём, -жывяц е ; зак. і. што і чаго. Набыць паступова, назапасіць.— Якая там гаспадарка,махнуў рукою Тарэнта.- Мусіць, ніколі ўжо яе не нажыву. Галавач.— Мілы браце! У чужой хаце Не пажыць табе багацця. Колас. // Набыць, купіць што-н. Надзейны я нажыў карэц, Заўсёды п'ю ім квас. Непачалові ч .

каго-што і каго-чаго. Атрымаць, набыць (звычайна што-н. непрыемнае, непажаданае). Пажыць гора. Нажыць сораму. Нажыць ворага.Мы ў зямлянках Чэрствы хлеб жавалі, Рэўматызмы Дружна нажывалі. Панчанка.

Разм. Пражыць нейкі час (звычайна нядоўгі). У гасцях доўга не нажывеш .

НАЖЗРЦІ, -жар у , -жарэ ш , -жарэ; -жарóм, -жарацé; зак., што і чаго. Груб. 1. і без дап. З'есці ў нейкай колькасці або на нейкую суму.

2. У выніку добрай яды атрымаць, нажыць што-н. Н а жэрці карак.

НАЖЗРЦІСЯ, -жарýся, -жарэшся, -жарэцца; -жар ó мся, -жарац е ся; зак. Груб. Наесціся праз меру.

НАЗАБІВÁ Ц Ь, -áю, -áеш, -áе; зак., чаго. Убіць, увагнаць у што-н. вялікую колькасць чаго-н. Назабіваць цвікоў у сцены.

НАЗАВОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. Заараць многа чаго-н. Нагаворваць гною ў з ямлю.

НАЗАВ О СТРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. Завастрыць вялікую колькасць чаго-н. На завострываць калоў.

НАЗАВУЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. Завучыць многа чаго-н. Назавучваць вершаў.

НАЗАВ Й ЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. Разм. Завязаць вялікую колькасць чаго-н. Назавязваць вузлоў на вяроўцы.

НАЗАВУЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. Загнаць, прымусіць увайсці куды-н. у вялікай колькасці.

2. чаго. Убіць, увагнаць у што-н. вялікую колькасць чаго-н. Назаганяць кліноў.

Н АЗАГШÁЦЬ, -áю, -áеш, -áе; зак., чаго. Разм. Загнуць многа чаго-н. Назагінаць цвікоў.

НАЗАГ О РТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. чаго. Загарнуць у адно месца вялікую колькасць чаго-н. Назагорт в аць попелу ў ямку.

2. каго-чаго. Ахінуць, абгарнуць з усіх бакоў многае.

НАЗАД, прысл , і прыназ. 1. прысл. У напрамку, процілеглым першапачатковаму руху; у адваротным напрамку; проціл , уперад. Ехаць назад.Стафанковіч зрабіў два крокі назад. Чорны. Варочацца назад было позна. Якімовіч. // Ужываецца як загад, каманда, вокліч. Раздаўся злосны в оклік і стук вінтоўкі:Назад! Лынькоў.

прысл. У напрамку да задняга боку чаго-н., у адваротны бок; проціл , наперад. Азірнуцца назад.Моцна скруцілі [жандары] Міколку рукі назад. Лынькоў. « І г-э-э-эй ты, наша жыццё зло-оо-е!»Міхась у лесе песню цягне і тахты стрэльбай выбівае. Назад, наперад выкідае. Колас. // перан. У мінулае, у тое, што было. І я ў астатнім падарожжы Гляджу са скрухаю назад. Колас.

прысл. На ранейшае месца, у ранейшае становішча. Занясі вядро назад у хату. Аддай назад кнігу. Узяць назад сваё абяцанне.Людзі мітусіліся ля дамоў, уцягваючы назад розныя рэчы свайго набытку, вынесеныя, відаць, у часе пажару. Лынькоў.

прыназ , з В. С п алучэнне з прыназ , «назад» выражае часавыя адносіны: ужываецца пры абазначэнні адрэзку часу, які аддзяляе якую-н. з'яву ад моманту паведамлення аб ёй. Роўна год назад была навальніца.Сымон паспрабаваў уявіць сабе той лес, што рос тут многа гадоў назад. Чарнышэвіч. // У спалучэнні са словамі «таму», «гэтаму». Было гэта больш месяца таму назад, у школе. Брыль. Назад, таму, здаецца, чвэртка веку І мне было таксама тры гады. Панчанка.

О Браць (узяць) слова назад гл. браць.

НАЗАЙ М АЦЬ, -áю, -áеш, -áе; зак., каго. Заняўшы, пагнаць куды-н. многіх (пра жывёлу). Назаймаць кароў у статак.

НАЗАКАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. Заказаць многа чаго-н. Назаказваць касцюмаў для танцавальнага гуртка.

НАЗАКАНТРАКТО Ў ВАЦЬ, -аю, -аеш, - ае; зак., каго-чаго. Закантрактаваць вялікую колькасць каго-, чаго-н. Назакантрактоўваць жывёлы. Назакантракто ўв аць садавіны.

НАЗАКЛЮЧАЦЬ, -áю, -áеш, -áе; зак., чаго. Заключыць вялікую колькасць чаго-н. Назаключаць кантрактаў. Назаключаць дага е ораў.

НАЗАК О ПВАЦЬ, -а ю , -аеш, -ае; зак., чаго. 1. Паклаўшы ў паглыбленне, засыпаць зверху вялікую колькасць чаго-н. Назакопваць зброі.

2. Засыпаць, зараўнаваць па чарзе многае. Назакопваць ям .

НАЗАК Ó ЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. Закаціць вялікую колькасць чаго-н. куды-н. Назакочваць калёс у вазоўню.

НАЗАКРУЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. чаго. Закруціць, завінціць вялікую колькасць чаго-н. Назакручваць гаек.

2. каго-чаго. Абкруціць, ахінуць з усіх бакоў многае.

го. Тое, што і назаку í

НАЗАКУ П ЛЯЦЬ, -яю, чаго. Закупіць у вяліка

НАЗАЛІЗАВАНЫ, -ая, прым. зал. пр. ад назалі

НАЗАЛІЗАВАЦЦА, Спец. 1. Набыць (набы в (пра гукі).

2. Зал. да назалізавац

НАЗАЛІЗАВÁЦЬ, -з ý незак., што. Спец. Нар н асавое адценне.

[Ад лац. паза í і з — нас

НАЗАЛІЗ Á ЦЫЯ, -і, з гукаў з насавым адцен в

НАЗАЛІЧАЦЬ, -áю, чаго. Тое, што і на з і

НАЗАЛ І ЧВАЦЬ, - аю, чаго. Залічыць у вялік ваць студэнтаў.

НАЗАЛЬНЫ, - ая, - ае ценнем.

НАЗАЛЯННЕ, -я, н. дзеясл , назаляць.

НАЗАЛЯТАЦЬ, -áе; вялікай колькасці куд тала матылёў у хату.

НАЗАЛЯЦЬ, -яю, -я і без дап. Часта пры с баваць каго-н., дакуча хлопчыкі н азалялі баі імі роспытамі пра пар чары над ракой было і нават не назалялі к

НАЗАНОСІЦЬ, -нóп г чаго. Занесці, даставіп Назаносіць рэчаў у пан

НАЗАПАК ОУ ВАЦЬ, го. Разм. Запакаваць го-н. Назапако ўв аць кі

НАЗАПÁЛЬВАЦЬ, -í го. Разм. Запаліць ш запаліць па чарзе свечак.

НАЗА Н ÁСІЦЦА, -п а ца; зак. Запасціся чы сці. Назапасіцца дрь зброі, і партызаны вы мецкі гарнізон, каб патронамі. Бураўкін.

НАЗАПАСІЦЬ, - пáш чаго. Нарыхтаваць, за к асць чаго-н. Назапасі тым дубком грэлася

Н, нескл., н. Пятнаццатая літара беларускага алфавіта, якая мае назву «эн». Вялікае Н

25 12 2014
73 стр.

Б ', нескл., н. Другая літара беларускага алфавіта, якая мае назву «íэ». Малое □ Хто сказаў е, той павінен, сказаць і б. Прыказка. Выбухны, звонкі, губна-губны зычны

25 12 2014
38 стр.

Ш, нескл., н. Дваццаць сёмая літара беларускага алфавіта, якая мае назву «ша». Вялікае Ш

17 12 2014
29 стр.

Г, нескл., н. Чацвёртай літара беларускага алфавіта, якая мае назву «гэ». Вялікае Г. Напісаць г

25 12 2014
29 стр.

Т, нескл., н. Дваццатая літара беларускага алфавіта, якая мае назву «тэ». Вялікае Т. Напісаць т

25 12 2014
36 стр.

Х, нескл., н. Дваццаць чацвёртая літара беларускага алфавіта, якая мае назву «ха». Вялікае х

17 12 2014
16 стр.

Д, нескл., н. Пятая літара беларускага алфавіта, якая мае назву «дэ». Вялікае Д. Напісаць д

25 12 2014
39 стр.

Санорны, насавы, губна-губны, змычны зычны гук; можа быць мяккім і цвёрдым. Мілы, мыла

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...